1/7

               వెల్కమ్ టు  డిపార్ట్మెంట్ అఫ్ తెలుగు 

తెలుగు దనము వంటి  తీయదనం లేదు ,
తెలుగు కవుల వంటి ఘనులు లేరు ,
తెలుగు తల్లి సాధుజన కల్పవల్లీ  రా 
లలిత సుగుణజాల ! తెలుగు బాల !  

Experience : 19 Years

Achievements : 

  • Wrote "Ramayana Vishavrukha visham"  criticism published by Victory Publishers AP.

  •  Wrote "Ramayana Vishavrukha visham"  criticism published by Amazon Kindle Publishers.

Achievements : 

  • Gold medal in best thesis award 2013 in SKU,ATP for Ranganatharayanam-Kambaramayanam-Thulanatmaka pariseelana

  • Publishing : Ranganatharayanam-Kambaramayanam-Thulanatmaka pariseelana(TTD)

  • Post Doctorial fellow ICSSR-Indian council of Social Science Research New Delhi

  • International Seminars -3.

  • National Seminars-9

Dr.C.Muthyalappa                                                              MA.,Ph.D.,APSET.,TPT.

Faculty Particulars

B.Siva Prasad

                           MA.,M.Phil.,NET

Experience : 21 Years

Design by : B.Sivaprasad  

శాసన భాషతో ప్రారంభమైన తెలుగు, నన్నయ పద్య సాహిత్యం గా స్ధిరపడి నేటికి అనేక రూపాలుగా పరిణామం చెందింది.ఆంగ్ల విద్యా ప్రభావం వల్ల తెలుగు భాష లో అనేక కొత్త ప్రక్రియలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అవన్నీ ఒక చోట చేర్చిన రూపం ఇది .    

ఇప్పుడు ఉన్న తెలుగు వర్ణమాల శాసన భాషా కాలంలో ఎలా ఉండేదో ఈ పట్టిక చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు . శాసన కర్తల వేల సుత్తి దెబ్బలు తిని వర్ణాలు నేటికి అందంగా రూపుదిద్దుకున్నాయి . 

© Sri Vani Degree and PG College, ATP

  • w-facebook
  • Twitter Clean

Design and Maintained by R.Ravi Theja Lecturer in Department of Computer Science

Quick links 

Quick links 

Quick links